Beleidsplan Schuldhulp Wijk bij Duurstede

Inleiding

Schuldhulp Wijk bij Duurstede (verder aan te duiden als SchuldhulpMaatje Wijk bij Duurstede) is aangesloten bij de landelijke Vereniging SchuldhulpMaatje en werkt onder de naam ‘’Schuldhulpmaatje’’.

Adresgegevens:

Secretariaat Schuldhulp Wijk bij Duurstede
Zandweg 27-24
3962 EA Wijk bij Duurstede
Tel  06 – 83006566
Email: secretaris@schulphulpwijkbijduursted.nl

Vereniging SchuldhulpMaatje
Oude Rijn 44
2312 HG Leiden
Tel  071 – 2000100
Email: info@schuldhulpmaatje.nl

Hoofdlijnen van dit beleidsplan

 1. Ons doel is om in de Gemeente Wijk bij Duurstede mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en met onze Maatjes op weg te helpen naar een schuldenvrij leven, waarin zij zich financieel weer zélf kunnen redden.
 2. Wij doen dit op de volgende manier:
  1. Om in contact te komen met mensen met (dreigende) schulden, werken wij in onze Gemeente aan de vergroting van onze bekendheid onder zowel burgers, als bij andere hulpverleners en instanties (zodat zij – waar nodig – mensen kunnen adviseren om met ons contact op te nemen)
  2. Als een hulpvrager contact met ons opneemt, volgt er éérst een intake met een coördinator. Al naar gelang de situatie, koppelt de coördinator dan een Maatje aan deze hulpvrager. Samen gaan zij dan aan de gang om de financiële situatie in kaart en onder controle te brengen.
  3. De Maatjes worden hiertoe altijd eerst via het Landelijk Servicepunt opgeleid (en gecertificeerd. Daarna wordt hun kennis jaarlijks op peil gehouden middels een programma van Permanente Educatie
 3. Schuldhulpmaatje is een initiatief vanuit de Kerken, maar staat nadrukkelijk open voor iedereen met een financiële hulpvraag.
 4. Schuldhulpmaatje wordt op verschillende manieren gefinancierd. Omdat het gaat om een initiatief vanuit vrijwel alle Kerken in onze Gemeente, noemen we eerst de opbrengsten van allerlei collectes. Daarnaast is er vooral de startsubsidie van de Gemeente Wijk bij Duurstede, die voor de aanpak van schuldenproblematiek deels leunt op het vrijwilligerswerk.
 5. Door verantwoord met de kosten om te gaan, hebben wij in de loop der jaren een reserve kunnen opbouwen. Deze reserve is nodig om in de komende jaren een aantal te verwachten kostenstijgingen op te kunnen vangen (kosten van het landelijke servicepunt, publiciteit en permanente educatie). Deze reserve wordt als direct opneembaar banktegoed aangehouden bij de Triodos bank.

Organisatie

SchuldhulpMaatje Wijk bij Duurstede werkt met een bestuur bestaande uit drie personen, twee coördinatoren en op 8 december 2022 met 10 Maatjes. Alle betrokkenen zijn vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

De Maatjes werken en adviseren personen met problematische schulden en/of die moeilijk of in het geheel niet financieel rond kunnen komen (inclusief minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking)’

De doelstelling om dit te kunnen bereiken is samen te werken met diverse organisaties binnen de gemeente Wijk bij Duurstede, bestaande uit de kernen Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede.

Vertrouwelijkheid

Schuldhulpmaatje heeft vertrouwelijkheid hoog in het vaandel staan. De privacy van hulpvragers wordt gerespecteerd.
De bestuursleden worden daarom niet geïnformeerd over de namen van hulpvragers. En als de Maatjes onderling (onder begeleiding van de coördinatoren) bij elkaar komen om een casus te bespreken of te evalueren, gebeurt dit altijd geanonimiseerd.

Intake

Wanneer een hulpvrager bekend is geworden bij SchuldhulpMaatje neemt binnen 24 uur één van de coördinatoren met deze hulpvrager contact op en koppelt hem/ haar aan een Maatje, die vervolgens aan de slag gaat met de hulpvrager. Er wordt met regelmaat door de betreffende coördinator contact met het Maatje onderhouden. Dit kan zowel in persoon als telefonisch.

Aannamebeleid met betrekking tot Maatjes

De werving van Maatjes bestaat uit mond-op-mond reclame en uit het plaatsen van een oproep zich aan te melden binnen de lokale media. Dit zijn de schrijvende pers, de lokale radio (Regio90) en lokale TV (Regio90 TV).
Op aanmelding volgt er een intakegesprek met een bestuurslid en een coördinator. Wanneer blijkt dat de kandidaat geschikt is wordt er bij de landelijke vereniging een opleiding geregeld, waarbij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist is. Het optreden als vrijwillige hulpverlener is niet mogelijk zonder een VOG.
Een onderzoek naar referenties alsmede het bevragen van het Register tuchtuitspraken kunnen naar oordeel van het bestuurslid en de coördinator, die het intake gesprek afnamen, ingesteld c,q, uitgevoerd worden.

Wat verwachten wij van onze medewerkers?

Bestuursleden, coördinatoren en Maatjes onthouden zich nadrukkelijk van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bestaan uit het schreeuwen naar elkaar of naar de hulpvrager, seksuele intimidatie en pesten.
Wanneer men niet aan de verwachtingen voldoet, dan neemt het bestuur daarin haar verantwoordelijkheid en dat kan leiden tot het verwijderen van betrokkene uit diens functie ook al is betrokkene bestuurslid.
 

Vertrouwenspersoon

Op de site van Schuldhulp Wijk bij Duurstede (www.schuldhulpwijkbijduurstede.nl) staat vermeld wie vertrouwenspersoon is. Met deze persoon, die geen onderdeel uitmaakt van het bestuur, kan eenieder contact opnemen. Door de vertrouwenspersoon wordt de naam van betrokkene geheimgehouden, tenzij in onderling overleg anders wordt besloten.
Op de site wordt melding gemaakt van de personalia van de vertrouwenspersoon en de wijze waarop deze te bereiken is.